• Стручна и професионална организација во областа на техничко испитување и анализа.


  • Управувањето со безбедноста и здравјето е основа за успешен бизнис.

Кои сме ние
 
Друштвото за проектирање, монтажа, испитување и инженеринг ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ - БМВ Мирко Д.О.О.Е.Л. Скопје е стручна и професионална организација  областа на техничко испитување и анализа.
Нашите цели се навремено, квалитетно и ефикасно извршување на услугите, задоволување на барањата на клиентите.
Што работиме
 
Проверка на квалитет, функционалност, исправност и сообразност на опрема, објекти и работни и животни услови. Изготвување на технички и инспекциски извештаи, сертификати и елаборати според меѓународни стандарди и регулативи.
Овластувања
 
-Решение за стручни работи од област безбедност и здравје при работа од Министерство за труд и социјална политика.
-Решение  од техничка инспекција при Министерство за економија за технички прегледи и испитувања
-Сертификат за акредитација ISO 17020:2012 од институт за акредитација на Република Македонија

Што не прави поразлични од останатите

Квалитет
Интегритет
Доверливост
Ефикасност
Лојалност
Флексибилност

Услуги кои ги нудиме

Акредитирано инспекциско тело за електрични мерења
Стручни работи од област безбедност и здравје при работа
Проектирање и изведба на громобрански и електрични инсталации
 Изработка на елаборати за евакуација и заштита и спасување