Друштвото за проектирање, монтажа, испитување и инженеринг ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ - БМВ  Мирко Д.О.О.Е.Л. Скопје, како стручна, професионална организација во доменот на безбедноста и здравјето при работа за Вас ќе ги изведува следниве законски задолжителни активности:
 
АКРЕДИТИРАНО ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО:
 
 1. Испитување на заземјување (громобранско,заштитно и работно)
Електроенергетски, индустриски, деловни, комерцијални и станбени објекти
 
 1. Испитување на громобранска инсталација
Класична заштита од атмосферски празнења и со раностартирачки громобран
 1. Верификација и испитување на нисконапонски електрични инсталации
 • Испитување на отпор на изолација
 • Отпор на инсталација за изедначување на потенцијал
 • Непрекинатост на заштитен проводник
 • Испитување на уреди за диференцијална струјна заштита
 • Мерење на струја на куса врска
 • Мерење на енергија и моќност
 • Мерење на јачина на струја
 • Мерење на напон на допир при потенцијална куса врска
 • Мерење на напон на чекор
 • Испитување на фазна ротација
 • Мерење на електрични струи и врвни вредности на електрични струи
 1. Испитување на осветлување во работни простории од затворен и отворен тип
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА:
 
 1. Прв технички преглед
 2. Периодичен технички преглед
 3. Вонреден технички преглед
СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА:
 
 1. Проценка на ризик на работно место
 2. Изјава за безбедност
 3. Обука на претставници на работници за безбедност и здравје при работа
 4. Обука на вработените за противпожарна заштита, евакуација и спасување
 5. Обука на вработените за БЗР
 6. Испитување на работните услови односно мерење на:
  • Микроклима
  • Осветление
  • Бучава
  • Физички и хемиски штетности
 7. Редовно тестирање и испитување на опрема за работа
 8. Изготвување на Процедури/Упатства за безбедност и здравје при работа
 9. Изготвување на Правилник за лична заштитна опрема
 10. Водење на евиденција во областа на безбедност и здравје при работа
 11. Посредување при организирање на задолжителни периодични медицински прегледи
 12. Изготвување на Проекти и Елаборати за безбедност и здравје при работа, план за безбедност и здравје при работа на градилиште
 13. Изготвување на План за безбедност и здравје при работа
 14. Изготвување на Правилник за лична заштитна опрема
 15. Заштита од пожари – проектирање, планирање и дизајн на проекти за ППЗ
 16. Заштита и спасување - Планови за противпожарна заштита, евакуација и спасување, вежби за евакуација и спасување,  итн
 17. Организација на превентивни испитувања на автоматските и конвенционалните ПП системи инсталирани кај корисникот
 18. Организација на дополнителни колективни осигурувања соодветно на потребите на клиентот
 19. Ангажман за надворешно стручно лице за Безбедност и здравје при работа
 20. Стручни работи Координатор за безбедност и здравје на привремени (мобилни) градилишта
Секако како компанија ви нудиме и:
  • Консултативни услуги при имплементација на OHSAS 18001 стандардот - систем за управување со безбедноста и здравјето во компанијата (доколку го имплементирате)
  • Континуирано следење и раководење на безбедноста и здравјето при работа во име на работодавачот како надворешно правно стручно лице
  • Асистенција при креирање на буџет за безбедност и здравје, како и противпожарна заштита за потребите на клиентот