Периодично мерење и испитување на физички, хемиски и биолошки услови во работната средина

Испитувањето на физичките, хемиските и биолошките услови во работната средина, претставува еден од основните предуслови за безбедна и здрава работна средина и влијаат на квалитетот на извршувањето на активностите на одредено работно место. Физичките, хемиските и биолошките услови во работната средина во која фукционираат вработените мора да соодветствува на пропишаните стандарди и важечките регулативи и воедно е обврзувачка категорија за работодавачите. Соодветно проектираните и контролирани работни, технички и техниолошки процеси имаат за резултат квалитетна работна средина за вработените во која тие ќе ги извршуваат непречено нивните работни задачи без последици врз нивната безбедност, здравје и благосостојба.

Мерење и испитување на физичките, хемиските и биолошките услови во работната средина се врши во следните ситуации:
 
  • При воспоставување на нов работен, технички и технолошки процес во работната средина изведба на нова инсталација за осветлување за нов или постоечки објект;
  • Периодични мерења и испитувања при промена на работните, техничките и технолошките процеси во кои се одвиваат работните задачи, при што периодот на контрола на физичките, хемиските и биолошките услови зависи од видот и карактеристиките на споменатите процеси;
 
Мерењата и испитувањата на физичките, хемиските и биолошките услови во работната средина се вршат согласно важечките законски прописи (Законот за безбедност и здравје при работа и Правилниците од областа на безбедност и здравје).