Ви ги нудиме следните услуги

Електрични мерења - акредитирано инспекциско тело

Прегледот и испитувањето на исправноста на громобранските инсталации (класични и раностартирачки) претставува клучен фактор за безбедноста и функционалноста на објектите и на луѓето кои своите активности ги вршат во нив. Во тој поглед произлегува и законската обврска на сопствениците на објектите да извршат преглед, испитување и контрола на громобранските инсталации со цел да се заштитат од штети и несакани последици поради неочекувани атмосферски празнења кои се карактеризираат со удар на гром.

Безбедност и здравје при работа

Без разлика на големината на организациите потребата од управување со безбедноста и здравјето при работа е подеднакво важна. Всушност, организациите и одговараат пред законот за безбедноста и здравјето на вработените и на сите останати кои можат да бидат засегнати поради природата на работата на организациите.